Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

การซื้อขายสกุลเงิน

·

คำถาม อนุญาตให้ทำการค้ากับสกุลเงินหรือไม่ เช่น การที่คนหนึ่งซื้อดอลลาร์ แล้วรอให้มูลค่าของดอลลาร์เพิ่มขึ้น แล้วขายเพื่อทำกำไร..?

คำตอบ อนุญาต โดยมีเงื่อนไขว่าต้องดำเนินการ ณ ที่ตกลงซื้อขายหรือแลกปลี่ยนในช่วงเวลานั้นทันที ไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินเดียวกันหรือต่างกันก็ตาม แต่ถ้าหากเป็นสกุลเงินเดียวกันก็มีเงื่อนไขว่ามูลค่าและจำนวนจะต้องเท่ากัน

เเหล่งอ้างอิง; คำถามที่สิบเอ็ด จากฟัตวาเลขที่ (6337)
จากหนังสือ  ฟะตาวาของคณะกรรมการถาวร เล่มที่ 13  หน้า 447