Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ฉันเชือดสัตว์อุฏฮียะฮ์ในนามของฉันและภรรยาของฉัน และสัตว์อุฏฮียะฮ์นั้นมาจากเงินของฉัน  ภรรยาของฉันสามารถแบ่งปันส่วนนี้กับพ่อแม่ของเธอที่เสียชีวิตไปแล้วได้หรือไม่?

·

คำถาม  ฉันเชือดสัตว์อุฏฮียะฮ์ในนามของฉันและภรรยาของฉัน และสัตว์อุฏฮียะฮ์นั้นมาจากเงินของฉัน  ภรรยาของฉันสามารถแบ่งปันส่วนนี้กับพ่อแม่ของเธอที่เสียชีวิตไปแล้วได้หรือไม่?

คำตอบ  เชคอับดุลอะซีซ บินบาซ ร่อฮิมะฮุลลอฮ์กล่าวว่า:
• ถ้าคุณเห็นว่าพ่อแม่ของภรรยาสามารถมีส่วนร่วมตรงนี้ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไร
• สำหรับภรรยา เธอไม่มีสิทธิ์มากำกับหรือกำหนดเจตนาในการทำอุฏฮียะฮ์ของคุณ

แหล่งที่มา; มัจมูอ์ฟะตาวา (18-43)