Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

อนุญาตให้ฟัตวาในสิ่งที่ตนเองมีความรู้เรื่องนั้นเป็นการเฉพาะเท่านั้น

·

คำถาม  หากผู้รู้ท่านหนึ่งมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยไม่ถนัดในศาสตร์อื่นนอกเหนือจากนี้เลย จะอนุญาตให้เขาฟัตวาในสิ่งที่เขารู้เท่านั้นได้หรือไม่?

คำตอบ อนุญาต เช่น เขามีความรู้เรื่องมรดก เขาสามารถให้คำฟัตวาเรื่องมรดกได้เท่านั้น แต่ไม่อนุญาตให้เขาฟัตวาประเด็นอื่นที่เขาไม่รู้นอกเหนือจากนี้ เพราะความรู้นั้นแบ่งออกเป็นหลายศาสตร์ ดังนั้นผู้รู้สามารถให้การฟัตวาในศาสตร์ที่เขามีความรู้ได้ โดยไม่ไปก้าวก่ายศาสตร์อื่นที่เขาไม่มีความรู้ในเรื่องนั้น

แหล่งที่มา; ฟะตาวาอัลญามิอ์อัลกะบี้ร ของเชคบินบาซ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮ์  
جواز الإفتاء في ما تخصص فيه فقط (binbaz.org.sa)