Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

การกล่าวตอบรับการจามของเด็ก

·

คำถาม  บางคนเมื่อเห็นเด็กกำลังจามอยู่ จะกล่าวกับเด็กคนนั้นว่า : ตอรอซเซาอ์ หรือ ตอรอชชัร (ขอให้ความชั่วหรือสิ่งไม่ดีออกไปจากหนูนะ) เมื่อเด็กจามเสร็จแล้ว ก็จะกล่าวกับเด็กคนนั้นว่า : บาร่อกั้ลลอฮุฟีก (ขออัลลอฮ์ให้ความจำเริญนะหนู) 

คำตอบ ท่านเชค ศอและห์ อัลเฟาซาน ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮ ได้กล่าวว่า: เด็กเล็กเมื่อจาม ไม่ต้องให้เด็กกล่าวตอบการจาม(ว่า “ยัรฮัมมุกั้ลลอฮ์”) แต่ให้ขอดุอาอ์ให้เขาได้รับความจำเริญ… โดยกล่าวว่า : บารอกั้ลลอฮุฟีก เพราะครั้งหนึ่งได้มีเด็กคนหนึ่งจามขณะที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม อยู่ด้วย ท่านได้กล่าวว่า : บาร่อกัลลอฮุฟีก และท่านได้สั่งใช้เด็กคนหนึ่งเมื่อจามให้กล่าวสรรญเสริญอัลลอฮ์ ว่าอัลฮัมดุลิ้ลละฮ์ เป็นการสอนเขา

แหล่งที่มา; ชัรฮฺ มันศูมะ อัลอาดาบ อัรชัรอียะห์ หน้า 280