Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ฮุก่มการเจาะจงวันนิสฟูชะอ์บานในการถือศีลอดและละหมาดกิยามุ้ลลัยล์

·

คำถาม มีฮะดีษศ่อเฮี๊ยะฮ์ที่ยืนยันถึงความประเสริฐของการถือศิลอดในวันที่สิบห้าของเดือนชะอ์บานหรือไม่ครับแล้วมีฮะดีษศ่อเฮี๊ยะฮ์ที่รายงานถึงความประเสริฐของการลุกขึ้นมาละหมาดยามค่ำคืน(กิยามุ้ลลัยล์)ในคืนนี้หรือไม่ครับ?

คำตอบ : ไม่มี การเจาะจงวันนิสฟูชะอ์บานในการทำอิบาดะฮ์หรือถือศิลอด หรือในค่ำคืนนิสฟูชะอ์บานไม่ได้มีหลักฐานยืนยันใดๆ มิหนำซ้ำยังถือว่าเป็นเรื่องอุตริกรรม จากคำกล่าวของบรรดาผู้รู้ที่ถูกต้องแล้วคือ(มีฮุ่ก่มว่า)เป็นอุตริกรรม และฮะดีษที่รายงานมาในเรื่องนี้ล้วนแล้วแต่มีสถานะอ่อนทั้งสิ้น ฮะดีษที่พูดถึงค่ำคืนนิสฟูชะอ์บานทั้งหมดมีสถานะอ่อน และบางสายรายงานมีสถานะถึงขั้นเมาฎูอ์(แต่งฮะดีษขึ้นเอง) ไม่สามารถนำมายึดถือได้

แหล่งที่มา;  ฟะตาวาอัลญามิอ์อัลกะบี้ร ของเชคบินบาซ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮ์

 https://binbaz.org.sa/fatwas/3103/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85