Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

คิดมูลค่าทองในการออกซะกาตอย่างไร เมื่อทองราคาเพิ่มขึ้น

·

คำถาม  ฉันจะจ่ายซะกาตเครื่องประดับอย่างไร? ซึ่งฉันซื้อทองมาเมื่อปีที่แล้วในราคา สามพันรียาล แต่ปัจจุบันมูลค่าของทองนั้นเพิ่มขึ้น ฉันจะต้องคิดซะกาตจากราคาซื้อ หรือราคาปัจจุบัน ?

คำตอบ :  ท่านต้องจ่ายซะกาตจากเครื่องประดับทองที่ท่านมีอยู่ โดยให้คิดจากราคาในวันที่ครบรอบปีที่(ครบอัตราพิกัดที่)ต้องจ่ายซะกาต ไม่ใช่ราคาในวันที่ทำการซื้อมา1

แหล่งที่มา; คำถามที่ 1 จากฟัตวาคณะกรรมการถาวรหมายเลข 7940 เล่มที่9/หน้าที่269

  1. นักวิชาการส่วนใหญ่ รวมถึงมัซฮับชาฟิอีย์มีทรรศนะว่า เงินและทองที่มีเจตนาเก็บไว้เป็นเครื่องประดับนั้นไม่จำเป็นต้องออกซะกาต ↩︎