Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

มีที่ดินโดยมีเป้าหมายที่จะทำการค้าขาย จะออกซะกาตอย่างไร

·

คำถาม  มีคนกลุ่มหนึ่งได้ซื้อที่ดินโดยมีเป้าหมายที่จะทำการค้าขาย และได้ครบรอบปี พวกเขาจะต้องออกซะกาตในทุกๆปี(ถัดไป) หรือ เฉพาะในปีแรกที่เริ่มทำการค้าขาย ?

คำตอบ : หากเป็นไปตามที่บอก ฮุ่ก่มการออกซะกาตจะจัดอยู่ในหมวดซะกาตสินค้าเสนอขาย คือพวกเขาต้องออกซากาตตามมูลค่าของสินค้า(เมื่อครบนิซอบ) เมื่อถึงเวลาครบรอบของทุกๆปี

แหล่งที่มา; ฟะตาวาจากคณะกรรมการถาวรฯ หมายเลข 1418 เล่มที่9/หน้าที่327