Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

หญิงชราที่สามีตายสามารถแต่งงานใหม่ได้หรือไม่?

·

คำถาม  หญิงที่มีอายุเกิน 70 ปี ซึ่งสามีของนางเสียชีวิตไปแล้ว อนุญาตให้นางแต่งงานใหม่หรือไม่?

คำตอบ อนุญาตให้นางแต่งงานใหม่ได้ ถึงแม้อายุจะมากกว่านั้นก็ตาม เพราะพื้นฐานทางศาสนา คือมีบทบัญญัติให้ทำการแต่งงาน  จนกว่าจะมีอะไรมาเปลี่ยนพื้นฐานนี้ ซึ่งไม่มี ทั้งหลักฐานจากตัวบท หรือหลักฐานจากอิจญมาอ์(การเห็นพ้องของบรรดาปวงปราชญ์) ทั้งนี้และทั้งนั้นนางจะต้องหมดอิดดะฮ์ของนางก่อน

แหล่งที่มา;  คำถามที่ 1 จากฟัตวาเลขที่ (6422) จากฟะตาวาของคณะกรรมการถาวร