Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ฮุก่ม(ข้อตัดสิน) การถือศีลอดของผู้ที่ใช้ยาหยอดจมูก  แล้วมีรสชาติเข้าไปในคอของเขา ?

·

คำถาม  อะไรคือฮุก่ม(ข้อตัดสิน)ของผู้ป่วยที่ใช้ยาพ่นแก้หอบ ในขณะที่เขาถือศีลอด ?

คำตอบ การใช้ยาที่เป็นแบบการหยอดเข้าไปในจมูก โดยที่มันรู้สึกถึงรสชาติที่เข้าไปในลำคอ สมควรที่เขาจะต้องถือศีลอดชดใช้ เพราะนักวิชาการส่วนมากได้มีความเห็นว่าการถือศีลอดของเขานั้นเป็นโมฆะ หากการใช้ยาหยอดแล้วมันลงไปถึงลำคอ ในกรณีนี้การถือศีลอดชดใช้ถือว่าสมควรและปลอดภัยกว่า เพื่อจะได้ไม่ขัดกับความเห็นของบรรดาผู้รู้ และเขาควรที่จะใช้ยาหยอดในตอนกลางคืน หากว่าเขาสะดวกที่จะล่าช้าในการหยอดจมูก หรือการทาตา หรือการกินยาในตอนกลางคืน ก็จะเป็นการดีที่สุด และปลอดภัยที่สุด ถ้าจำเป็นจะต้องใช้มันในตอนกลางวันก็ไม่เป็นอะไร แต่หากว่ามันมีรสชาติลงไปถึงลำคอก็จะทำให้เสียศีลอด ถ้าไม่ถึงลำคอ การถือศีลอดของเขาใช้ได้และไม่ต้องชดใช้ แล้วถ้ามีรสชาติลงไปถึงลำคอก็ให้เขาถือศีลอดชดใช้ เพื่อเป็นการป้องกันและออกจากข้อขัดแย้งของบรรดาผู้รู้

แหล่งที่มา; มัจญมูอ์อัลฟะตาวาของ เชคอับดุลอะซีซ อิบนุบาซ ร่อฮิม่าฮุ้ลลอฮ์
https://binbaz.org.sa/fatwas/4641/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81-%D9%88%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D8%B7%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%C2%A0