Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type SelectorsGeneric selectors

Exact matches only

Search in title

Search in content

Post Type Selectors

คำถาม
หมวดหมู่
แหล่งฟัตวา

การสั่งใช้ในเรื่องความดีและห้ามปรามในเรื่องความชั่วนั้น เป็นองค์ประกอบ (รุก่น) หนึ่ง จากบรรดาองค์ประกอบของอิสลามจริงหรือ?

ถ้าบุคคลใดไม่ได้ตั้งใจที่จะทำอุฏฮียะฮ์ จนกระทั่งหลังจากที่เข้าในช่วงสิบวันแรกของเดือนซุลฮิจญะฮ์ แล้ว และเขาได้ตัดขนไปบางส่วนแล้ว การทำอุฏฮียะฮ์ของเขานั้นจะใช้ได้หรือไม่…?

ถูกต้องหรือไม่ สำหรับผู้ที่ทำการฏ่อวาฟวิดาอ์(ฏ่อวาฟอำลา) แล้วเขาก็ยังนั่งอยู่ในมัสยิดฮะรอมต่อ ?

คำถาม  ถูกต้องหรือไม่ สำหรับผู้ที่ทำการฏ่อวาฟวิดาอ์(ฏ่อวาฟอำลา) แล้วเขาก็ยังนั่งอยู่ในมัสยิดฮะรอมต่อ…

อ่านต่อ

อะไรคือข้อตัดสินของผู้ที่ถือคัมภีร์อัลกุรอ่านเพื่ออ่านในละหมาด ? 

คำถาม อะไรคือข้อตัดสินของผู้ที่ถือคัมภีร์อัลกุรอ่านเพื่ออ่านในละหมาด? คำตอบ ในการละหมาดฟัรฎู จะต้องไ…

อ่านต่อ

ความหมายคำว่า “ครอบครอง(สินค้า)ตามบัญญัติ [อัลกอบฎุอัลชัรอีย์]”

คำถาม  หากผู้หนึ่งซื้ออาหารจากผู้หนึ่ง ที่มิใช่การซื้อขายสด อนุญาตให้เขาขายต่อได้หรือไม่ก่อนที่เขาจะ…

อ่านต่อ

ฮุก่ม(ข้อตัดสิน)ของผู้ถือศีลอดที่มีน้ำเข้าไปในลำคอโดยไม่ตั้งใจ?

คำถาม  ฮุก่ม(ข้อตัดสิน)ของผู้ถือศีลอดที่มีน้ำเข้าไปในลำคอโดยไม่ตั้งใจ? คำตอบ ไม่จำเป็นที่เขาจะต้องถื…

อ่านต่อ